Οφέλη στα δίκτυα ύδρευσης meletis February 13, 2022

Οφέλη στα δίκτυα ύδρευσης

Το Max Magnetic αλλάζοντας τις φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού προσφέρει πολλά οφέλη στα  δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης.

Συγκεκριμένα η 100% φυσική επεξεργασία και μηδενική χρήση χημικών προσφέρει τα παρακάτω οφέλη στα δίκτυα ύδρευσης :

  • Οριστική λύση στα κυκλώματα δικτύων ύδρευσης και βιομηχανικών & μηχανολογικών εγκαταστάσεων από επικαθίσεις του σκληρού και υφάλμυρου ύδατος
  • Προστασία των σωληνώσεων δικτύων νερού από βλάβες και φθορές
  • Μείωση κόστους λόγω προστασίας δικτύων νερού από διαβρώσεις ή επικαθίσεις αλάτων
  • Επεξεργασία νερού χωρίς μείωση ροής, χωρίς αναλώσιμα φίλτρα και συντήρηση
  • Εναρμόνιση με τους διεθνής κανονισμούς
  • Υψηλή απόδοση ροής σε δίκτυα ύδρευσης σε πόσιμο νερό
  • Ορθολογική διαχείριση στην κατανάλωση νερού
  • Συμβολή στην Πράσινη Ανάπτυξη και στην Προστασία του Περιβάλλοντος